Primăria Comunei Racaciuni

Primaria Comunei Racaciuni, loc. Racaciuni, DN E85, cod postal: 607480, jud. Bacău.


HOTĂRÂRI C.L. 2021

 HCL nr. 91 din 22.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului și modificarea listei de investiții pe trim.IV al anului 2021 Vezi / Descarca
 HCL nr. 90 din 16.12.2021 privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garanție nr. 87 din 2018 emisa de FNGCI MM SA IFN aferenta pr Vezi / Descarca
 HCL nr. 89 din 16.12.2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare aferente sem.I al anului scoalr 2021-202 Vezi / Descarca
 HCL nr. 88 din 16.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general la investitia Extindere retea iluminat publi Vezi / Descarca
 HCL nr. 87 din 16.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general la investitia Extindere retea iluminat public Vezi / Descarca
 HCL nr. 86 din 16.12.2021 privind participarea com.Răcăciuni la Programul privind creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat Vezi / Descarca
 HCL nr. 85 din 16.12.2021 privind aprobarea rectificarii bugetului pe trim.IV al anului 2021 si modificarea listei de investitii Vezi / Descarca
 HCL nr. 84 din 16.12.2021 privind analiza stadiului de inscriere a datelor în registrul agricol pe trim.III al anului 2021 Vezi / Descarca
 HCL nr. 83 din 16.12.2021 privind acordul de principiu în vederea cofinanțării investitiei Extindere retele electrice in loc.Răcăciuni-zona Stra Vezi / Descarca
 Continuare HCL nr. 82 din 16.12.2021 Vezi / Descarca
 HCL nr. 82 din 16.12.2021 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2022, indexate cu rata inflației Vezi / Descarca
 HCL nr. 81 din 16.12.2021 privind alegerea președintelui de ședință Vezi / Descarca
 HCL nr. 80 din 23.11.2021 privind stabilirea reprezentantului legal al UAT Răcăciuni pentru sedinta AGA CRAB din data de 6.12.2021 Vezi / Descarca
 HCL nr. 79 din 23.11.2021 privind îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 2, a) și b) la HCL nr. 57 din 30.09.2021 privind aprobarea acrtuali Vezi / Descarca
 HCL nr. 78 din 22.11.2021 privind instituirea unor taxe pentru utilizarea infrastructurii publice locale de drumuri de către ehipamente și utila Vezi / Descarca
 HCL nr. 77 din 22.11.2021 privind modificarea Statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului comunei Vezi / Descarca
 HCL nr. 76 din 22.11.2021 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Răcăciuni în ședința AGA ADIB din 22.11.2021 Vezi / Descarca
 HCL nr. 75 din 22.11.2021 privind aprobarea rectificării bugetului comunei pe trim.IV 2021 Vezi / Descarca
 HCL nr. 74 din 22.11.2021 privind execuția bugetară la data de 30.09.2021 Vezi / Descarca
 HCL nr. 73 din 22.11.2021 privind vanzarea fără licitatie publică(directă) a terenului in suprafata de 299 mp din sat Gâșteni cu exercitarea dre Vezi / Descarca
 HCL nr. 72 din 4.11.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pt. investitia Reabilitare și moderniz. infrastructura Vezi / Descarca
 HCL nr. 71 din 4.11.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului genral pt. investitia Reabilitare și modernizare DC 163 Gheorghe- Vezi / Descarca
 HCL nr. 70 din 4.11.2021 privind aprobarea cererii de finantare și a devizului deneral pt. investitia Infiintare sistem de alimentare cu apă ș Vezi / Descarca
 HCL nr. 69 din 27.10.2021 privind rectificarea bugetului și modificarea listei d einvestitii pe trim.IV Vezi / Descarca
 HCL nr. 68 din 27.10.2021 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente se.I și II a anului scolar 2020-2021 Vezi / Descarca
 HCL nr. 67 din 27.10.2021 privind dreptul de uz catre SC Delgaz Grid SA pe durata existentei constructiei pt.supraf. de 16,80 mp si a dreptului Vezi / Descarca
 HCL nr. 66 din 27.10.2021 privind dreptul de uz catre SC Delgaz Grid SA pe durata existentei constructiei pt.supraf. de 8,40 mp si a dreptului Vezi / Descarca
 HCL nr. 65 din 27.10.2021 privind dreptul de uz catre SC Delgaz Grid SA pe durata existentei constructiei pt.supraf. de 0,80 mp si a dreptului d Vezi / Descarca
 HCL nr. 64 din 27.10.2021 privind dreptul de uz catre SC Delgaz Grid SA pe durata existentei constructiei pt.supraf. de 38,60 mp si a dreptului Vezi / Descarca
 HCL nr. 63 din 27.10.2021 privind participarea UAT Răcăciuni la elaborarea studiului de oportunitate si de fundamentare pentru delegarea gesti Vezi / Descarca
 HCL nr. 62 din 27.10.2021 privind aprobarea modificării Anexei nr. X ( Reg.serv. de alim.cu apă și canalizare) la Contractul de delegare a gesti Vezi / Descarca
 HCL nr. 61 din 27.10.2021 privind aprobarea și completarea prețurilor și tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canal Vezi / Descarca
 HCL nr. 60 din 27.10.2021 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Răcăciuni în ședința AGA-CRAB Bacău din 3.11.2021 Vezi / Descarca
 HCL nr. 59 din 27.10.2021 privind aprobarea dezlipirii imobilului teren extravilan în suprafață de 11.450 mp avand nr. cadastral 63533 Vezi / Descarca
 HCL nr. 58 din 27.10.2021 privind aprobarea asocierii comunei Răcăciuni la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacau Vezi / Descarca
 HCL nr. 57 din 30.09.2021 privind actualizarea indic.teh.-ec. si a devizului general a investitiei Modernizare drumuri sătești Gheorghe-Doja,com Vezi / Descarca
 HCL nr. 56 din 30.09.2021 privind rectificarea bugetului și modificarea listei d einvestitii pt.trim.III 2021 Vezi / Descarca
 HCL nr.55 din 30.09.2021 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pt.ob.investitie Extinderea retea electrica iluminat publi Vezi / Descarca
 HCL nr.54 din 30.09.2021 privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pt.ob.investitie Extinderea retea electrica iluminat publi Vezi / Descarca
 HCL nr.53 din 30.09.2021 privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a CL Răcăciuni Vezi / Descarca
 HCL nr.52 din 30.09.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile oct.-dec. 2021 Vezi / Descarca
 HCL nr. 51 din 31.08.2021 privind analiza stadiului d eînscriere a datelor în Registrul agricol pe trim.II anul 2021 Vezi / Descarca
 HCL nr. 50 din 31.08.2021 privind scoaterea din ev.fiscale ale Primariei Răcăciuni a unor p-v de contraventie si scăderea sumei de 10.060 ale deb Vezi / Descarca
 HCL nr. 49 din 31.08.2021 privind aprobarea studiului de oportunitate pt.fundam.si stab. soluțiilor optime de gestionare a serv.de alim.cu apă și Vezi / Descarca
 HCL nr. 48 din 19.07.2021 privind primirea UAT Berești Bistriţa în calitate de membru la ADIB şi modificarea Actului constitutiv şi a Statutului Vezi / Descarca
 HCL nr. 47 din 19.07.2021 privind aprobarea contribuției CL Răcăciuni la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu Vezi / Descarca
 HCL nr. 46 din 19.07.2021 privind aprobarea rectificării bugetului comunei Răcăciuni și modificarea listei de investitii pentru trim.III al anu Vezi / Descarca
 HCL nr. 45 din 19.07.2021 privind aprobarea trecerii in dom.privat al com.Răcăciuni a terenului arabil extravilan în suprafață de 11.450 mm, ter Vezi / Descarca
 HCL nr. 44 din 19.07.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție nr. 734 din 11.10.20217 emisă de FNGCIMM SA IFN afe Vezi / Descarca
 HCL nr. 43 din 19.07.2021 privind neexercitarea dreptului de premțiune la cumpărarea imobilului situat în extravilanul satului Răcăciuni, alcăt Vezi / Descarca
 HCL nr. 42 din 28.06.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor acordurilor ca Vezi / Descarca
 HCL nr. 41 din 28.06.2021 privind aprobarea rectificaării bugetului și modificarea listei de investiții pentru trim.II al anului 2021 Vezi / Descarca
 HCL nr. 40 din 28.06.2021 privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 2 la contractul de închiriere nr. 1009 din 12.04.2001 cu Telekom Ro Vezi / Descarca
 HCL nr. 39 din 28.06.2021 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe trim.I al anului 2021 si stab.măsurilor pentr Vezi / Descarca
 HCL nr. 38 din 28.06.2021 privind alegerea președintelui de ședință al CL Răcăciuni pentru lunile iulie-sept.2021 Vezi / Descarca
 HCL nr. 37 din 28.06.2021 privind aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorităților rome, pen Vezi / Descarca
 HCL nr. 36 din 24.06.2021 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Răcăciuni pentru sedința AGA-ADIB și sedinta AGA CRABl Vezi / Descarca
 HCL nr. 35 din 28.05.2021 privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al UAT Racaciuni in AGA -CRAB și AGA-ADIB Vezi / Descarca
 HCL nr. 34 din 19 .05.2021 privind alocarea sumei de 276.000 lei pentru finanțări nerambursabile pentru anul 2021 acordate de la bugetul local Vezi / Descarca
 HCL nr. 33 din 19.05.2021 privind aprobarea și completarea prețurilor,tarifelor pentru serviciile publice altele decât cele de alimentare cu apă Vezi / Descarca
 HCL nr. 32 din 19.05.2021 privind aprobarea cotizației pentru anul 2021 către ADIB Vezi / Descarca
 HCL nr. 31 din 19.05.2021 privind aprobarea Strategiei locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice a com. Răcăciuni Vezi / Descarca
 HCL nr. 30 din 19.05.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027 a comunei Răcăciuni, jud.Bacau Vezi / Descarca
 HCL nr. 29 din 19.05.2021 privind constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului de consilier local al dlui Alecu Robert precum si vac Vezi / Descarca
 HCL nr. 28 din 22.04.2021 privind neexercitarea dreptului d epreemțiune privind cumpărarea imobilului situat în intravilanul satului Răcăciuni Vezi / Descarca
 HCL nr. 27 din 22.04.2021 privind aprobarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activități Vezi / Descarca
 HCL nr. 26 din 22.04.2021 privind aprobarea bugetului local al com.Răcăciuni și a listei obiectivelor de investiții pentru anul 2021 Vezi / Descarca
 HCL nr. 25 din 22.04.2021 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 la comuna Răcăciuni, jud.Bacău Vezi / Descarca
 HCL nr. 24 din 22.04.2021 privind aprobarea închirierii prin licictație publică a clădirii în suprafață de 12 mp dezafectată în care se află pom Vezi / Descarca
 HCL nr. 23 din 22.04.2021 privind aprobarea închirierii prin licitatie publică a unui imobil în suprafață totala de 292 mp apartinând domeniulu Vezi / Descarca
 HCL nr. 22 din 30. 03.2021 privind aprobarea contribuției CL Răcăciuni la finanțarea activității de tip rezidențial a persoanei cu handicap pent Vezi / Descarca
 HCL nr. 21 din 30.03.2021 privind încheierea actului aditional nr. 1 la Contractul de inchiriere nr. 2816 din 2015 cu dna Vântu Lia Vezi / Descarca
 HCL nr. 20 din 30.03.2021 privind încheierea unui contract de prestări servicii în vederea actualizării documentelor pe linie de apărare împot Vezi / Descarca
 HCL nr. 19 din 30.03.2021 privind analiza stadiului d eînscriere a datelor în registrul agricol pe trim.IV al anului 2020 și stabilirea măsurilor Vezi / Descarca
 HCL nr. 18 din 30.03.2021 privind aprobarea încheierii actului aditional nr. 9 la Contractul de închiriere nr. 632 din 2001 cu dna Feraru Maric Vezi / Descarca
 HCL nr. 17 din 30.03.2021 privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.12.2020. Vezi / Descarca
 HCL nr. 16 din 30.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință al CL Răcăciuni pentru lunile aprilie-iunie 2021 Vezi / Descarca
 HCL nr. 15 din 25.02.2021 privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 2 la contractul de închiriere nr. 142 din 2001 cu dl Amironoaie Ghe. Vezi / Descarca
 HCL nr. 14 din 25.02.2021 privind aprobarea cotizației pentru anul 2021 la patrimoniul ADIS Bacău Vezi / Descarca
 HCL nr. 13 din 25.02.2021 privind stabilirea perioadei de convocare a reprezentanților proprietarilor de terenuri Vezi / Descarca
 HCL nr. 12 din 25.02.2021 privind înregistrarea Primăriei Răcăciuni în sistemul natțional electronic de plata on-line a taxelor și impozitelor Vezi / Descarca
 HCL nr. 11 din 28.01.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta Vezi / Descarca
 HCL nr. 10 din 28.01.2021 privind acordarea facilitatii fiscale de anulare a accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare principale restante la Vezi / Descarca
 HCL nr. 9 din 28.01.2021 privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 2 la contractul d einchiriere nr. 493 din 31.01.2005 cu SC Solarisfa Vezi / Descarca
 HCL nr. 8 din 28.01.2021 privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 6 la contractul de inchiriere nr. 140 din 15.01.2001 cu dna Parasca Vezi / Descarca
HCL nr. 7 din 28.01.2021 privind acordul de preluare in concesiune a terenului de 18 mp situat in intravilanul loc.Racaciuni, de catre dl Pista Vezi / Descarca
HCL nr. 6 din 28.01.2021 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol, pt. sem.III 2020 Vezi / Descarca
 HCL nr. 5 din 28.01.2021 privind planul de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul CL Racaciuni pt.anul 2021 Vezi / Descarca
 2021/HCL nr. 4 din 28.01.2021 privind planul de lucrari de interes local pe Legea 416 din 2001 Vezi / Descarca
 HCL nr.3 din 28.01.2021 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de evaluare a performantelor profesionale indiv Vezi / Descarca
 HCL nr. 2 din 28.01.2021 privind aprobarea statului de funcții si a organigramei pentru anul 2021 Vezi / Descarca
 HCL nr. 1 din 28.01.2021 privind organizarea rețelei școlare a unitatilor de învățământ pentru anul școlar 2021-2022 Vezi / Descarca

 

e-mail: secretariat@comunaracaciuni.ro


web: www.comunaracaciuni.ro


tel/fax: 0234-251 212 / 0234-251 586


Localizare: E85, Bacau 30Km, Adjud 30Km

 
    Optimizat pentru mozilla firefox     
Built entirely by thematic_design@hotmail.com