Primăria Comunei Racaciuni

Primaria Comunei Racaciuni, loc. Racaciuni, DN E85, cod postal: 607480, jud. Bacău.


    BULETIN INFORMATIV publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

    Asigurarea accesului la informaţiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere prin intermediul Compartimentului informare si relatii publice, registratura, monitorizare proceduri administrative situat in incinta Primăriei comunei Racaciuni-parter, telefon 0234.251.212, la adresa de e-mail : secretariat@comunaracaciuni.ro sau la adresa Primăriei comunei Racaciuni, str. Ştefan cel Mare nr. 136, www.comunaracaciuni.ro Conform Art.5, alin.(1) şi(2) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde următoarele informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorică, atributiile departamentelor autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet;
e) audiente;
f) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
g) programele si strategiile proprii;
h) lista cuprinzand documentele de interes public;
i) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
j) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

a)  ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Racaciuni LEGISLATIE:


- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ;
- LEGE nr. 115 din 16 oct. 1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere, actualizata;
- LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata;
- HOTARARE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
- HOTĂRÂRE nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002;
- LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice, actualizata;
- LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
- LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei.

  Acte normative de organizare a autoritatii publice

- - HCL Nr. 23 din 13.03.2024 – privind aprobarea modificarii Statului de functii si a Organigramei apartinand aparatului de specialitate al primarului comunei Racaciuni, judetul Bacau, pentru anul 2024.

b) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUTIILE DEPARTAMENTELOR AUTORITATII SAU INSTITUTIEI PUBLICE


-
Organigrama institutiei aprobata prin H.C.L. nr. 23 din 13.03.2024;
-
Regulamentul de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Racaciuni si al serviciilor publice de interes local prin H.C.L. nr. 68/07.12.2020
- Regulament de ordine interiora al aparatului de specialitate al primarului comunei Racaciuni, judetul Bacau aprobat prin Dispozitia nr. 3/08.01.2021.

c) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI COMUNEI RACACIUNI SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU     DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC

1. PRIMARUL COMUNEI RACACIUNI - LUCIAN CHETA - Indeplineste functia de primar din data de 23 iunie 2008 tel : 0761 103 690, 0234/251 212 , fax : 0234/251 586, e-mail : secretariat@comunaracaciuni.ro
2. VICEPRIMARUL COMUNEI RACACIUNI - IANCU TILITA - Indeplineste functia din data de 20 septembrie 2018 tel: 0769 604 518, 0234/251 212 , fax: 0234/251 586, e-mail : secretariat@comunaracaciuni.ro
3. SECRETAR GENERAL AL UAT RACACIUNI – GABRIELA-CATALINA PALADE - Indeplineste functia de secretar general din data de 02.09.1996 tel: 0234/251 212 , fax :0234/251 586, e-mail : secretariat@comunaracaciuni.ro
4. Persoana de contact: LILIANA LUPAN, Consilier I Superior Tel: 0234/251212, fax: 0234/251586, e-mail : secretariat@comunaracaciuni.ro

d) COORDONATE DE CONTACT - ADRESA: loc Racaciuni, str. Stefan cel Mare nr. 136, comuna Racaciuni, jud. Bacau
PROGRAM: LUNI-JOI: 7,30 – 16,00     VINERI: 8,00 – 14,00      DATE DE CONTACT: tel: 0234/251 212     fax: 0234/251 586
e-mail: secretariat@comunaracaciuni.ro     web: www.comunaracaciuni.ro

e) AUDIENTE:
1) PRIMAR: saptamanal in zilele de luni si miercuri intre orele 10,00-14,00
2) VICEPRIMAR: saptamanal in zilele de marti si vineri intre orele 10,00-14,00
3) SECRETAR GENERAL: saptamanal in ziua de joi intre orele 10,00-12,00
4) CONSILIERI LOCALI: in ultima zi de vineri a fiecarei luni.
Audientele vor fi tinute conform programului, prin prezentarea la sediul Primariei comunei Racaciuni.

f) SURSELE FINACIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL

- bugetul propriu al comunei Racaciuni din toate sursele de venituri se regaseste la urmatoarea adresa: http://www.comunaracaciuni.ro/buget/buget.html


g) PROGRAME SI STRATEGII PROPRII
- se pot consulta la sediul institutiei

h) LISTA CUPRINZAND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC


- se poate consulta la sediul institutiei şi pe website la rubrica Informaţii de interes public

i) LISTA CUPRINZAND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE SI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII


- se poate consulta la sediul institutiei şi pe website la rubrica Informaţii de interes public

j) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE
Art. 22- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
(1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plangerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2)Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3)Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4)Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
(5)Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.

Art. 36- HG nr. 478/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002
(1) În condiţiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului.
(2)Scutirea de taxa de timbru, prevăzută la art. 22 alin. (5) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.

Responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public, Consilier I Superior, Liliana LUPAN


Educaţie Programe şi strategii G. D. P. R. Vremea la noi
 

e-mail: secretariat@comunaracaciuni.ro


web: www.comunaracaciuni.ro


tel/fax: 0234-251 212 / 0234-251 586


Localizare: E85, Bacau 30Km, Adjud 30Km

 
    Optimizat pentru mozilla firefox     
Built entirely by thematic_design@hotmail.com